0
0
Back to All Events

STATENS KUNSTFOND SØGER 10 KUNSTKONSULENTER (KUNST I DET OFFENTLIGE RUM)


 • Statens Kunstfond H. C. Andersens Boulevard 2 København, 1553 Denmark (map)
StatensKunstfond-idoart.dk(1000px).jpg

Frist for interessetilkendegivelse:
d. 12. november, 2018.

Har du erfaring med produktion af kunst i offentlige rum og projekt-facilitering? Og har du lyst til at indgå i en pulje på 10 kunstkonsulenter, som Statens Kunstfond kan trække på, når de skal yde kunstfaglig rådgivning til statslige bygherrer og andre offentlige aktører?

Så er det måske dig, vi leder efter.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst søger 10 ambitiøse kunstkonsulenter, der på vegne af udvalget kan yde kunstfaglig rådgivning på højeste faglige niveau om kunst i offentlige rum. Primært vil der være tale om rådgivning af statslige bygherrer som Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen, men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører er blandt ordningens interessenter.

Formålet med den kunstfaglige rådgivning
Kunstkonsulenternes rådgivning har både en kuratorisk og en styrings- & procesmæssig dimension og løber fra et kunstprojekt søsættes til det er afsluttet. Overordnet skal rådgivningen sikre:

 • At der skabes værker, der opleves som relevante, værdiskabende og kunstfagligt valide af bygherrer, brugere, politikere, offentlighed og kunstaktører. Dette sker gennem en kunstfagligt kvalificeret udvælgelse af relevant kunstnerisk praksis og kunstnere og realisering af kunst af høj kvalitet på baggrund af en definition af det kunstneriske råderum og kunstens muligheder på stedet.

 • en konstruktiv dialog og proces de involverede interessenter imellem
  - under både kunstudvælgelses- og realiseringsfase.

 • registrering og formidling af de realiserede værker.

Arbejdet indebærer
Afhængig af projektets karakter skal kunstkonsulenterne levere (en række af) flg. ydelser:

 • Samarbejde med bygherre, bygherres kunder, øvrige rådgivere og kunstnere.

 • Deltagelse i relevante dialog-, udvalgs- og arbejdsmøder.

 • Vurdering af byggeriets egnethed for kunstnerisk udsmykning.

 • Give forslag til kunstens karakter på baggrund af byggeriets karakter og brugerønsker.

 • Udarbejdelse af fagligt materiale, herunder fx strategi, indstilling, opgavebeskrivelse etc.

 • Rådgive/indgå i jury.

 • Løbende dialog med/rådgivning af kunstner i skitse- og udførelsesfase.

 • Opfølgning på kunstfaglige problemstillinger i skitse- og udførelsesfase.

 • Registrering, kommunikation og formidling af kunstprojekt.

Det skal du kunne
For at blive en del af kunstkonsulentordningen vægter vi højt, at du kan dokumentere:

 • Erfaring med produktion af kunst i større skala.

 • Erfaring med rådgivning/facilitering.

 • Overblik over den danske og internationale samtidskunstscene.

 • Særlig viden om rumkunst og kunst i offentlige rum.

 • En mastergrad (eller tilsvarende) i kunst, kunsthistorie, kunstteori indenfor billedkunstområdet eller anden relevant uddannelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du i opgaveløsningen:

 • Kan tilsidesætte egne interesser og agere objektivt.

 • Er målrettet og kvalitetsbevidst.

 • Er fleksibel og tilgængelig.

 • Har gode kommunikations-, forhandlings- og samarbejdsevner.

 • Kan lede en kunstfaglig proces med lige dele autoritet og lydhørhed.

Vi forventer derudover, at du har interesse for og vil sætte sig ind i:

 • Lovgrundlaget for kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri og offentlig forvaltning.

 • Byggeprocesser og byggeteknisk terminologi.

Vilkår
Puljen fungerer som en gruppe af kvalificerede konsulenter, der kan trækkes på, men optagelse i puljen er ikke en garanti for opgaver. Optagelse i puljen gælder for fire år. Herefter er der mulighed for at tilkendegive interesse for optagelse i puljen igen. Ved udløb af fireårs-perioden færdiggør kunstkonsulenterne de opgaver, som de måtte være i gang med.

Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter puljen på vegne af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og står for introforløb, årlig kompetenceudvikling samt videndelingsmøder. Ved optagelse i puljen forpligter konsulenterne sig til at deltage i disse aktiviteter, der aflønnes af legatudvalget.

Kunstkonsulenterne ansættes af bygherrerne eller andre offentlige aktører pr. projekt mod et aftalt beløb, der udbetales i rater iht. leverancer. Derudover fastsættes en timesats for ekstraydelser på baggrund af ydelsens indhold. Udgangspunktet for honorering fastsættes til ml. 750-1150 kr. pr. time afhængigt af anciennitet og kompetencer.

Kunstkonsulenterne ansættes til en given opgave på baggrund af en specificering fra bygherre eller anden opdragsgiver af, hvilke kompetencer opgaven kræver og hvorfor den specifikke konsulent er mere velegnet til opgaven end de øvrige konsulenter i puljen.

Information og interessetilkendegivelse
Du kan læse mere om Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst her.

Har du spørgsmål til kunstkonsulentpuljen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lotte S. Lederballe Pedersen på tlf. nr. 33 74 45 37 og mail: lsl@slks.dk. 

Hvis du er interesseret, så send en mail til lsl@slks.dk senest d. 12. november 2018. Beskriv hvorfor du skal være en del af kunstkonsulentordningen (max 2400 anslag inkl. mellemrum) og vedlæg CV inkl. kort beskrivelse af faglig profil, roller i tidligere opgaver samt 2-4 referenceprojekter og evt. andre relevante bilag. Materialet skal indsendes som én samlet pdf-fil.

DEADLINE D. 12. NOVEMBER, 2018.
Vi holder samtaler d. 27., 29. og 30. november.
Forventet start d. 1. januar 2019.


Pressemeddelelse, oktober 2018

Ny kunstkonsulentordning for kunst i offentlige rum


Statens Kunstfond etablerer en ny kunstkonsulentordning, der skal sikre ensartet rådgivning, kunstfagligt kvalificerede værker og samlet registrering og formidling af kunsten i det statslige byggeri på tværs af bygherrer. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samler nu en pulje på ti højt kvalificerede kunstkonsulenter, der på vegne af udvalget kan yde kunstfaglig rådgivning på højeste niveau om kunst i offentlige rum. Kunstkonsulenterne skal primært rådgive statslige bygherrer som Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen i sager om kunstnerisk udsmykning. Men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører kan få glæde af kunstkonsulenterne.

What’s new?

Hidtil har Statens Kunstfonds Legatudvalg udpeget kunstkonsulenter, som er blevet knyttet direkte til de største statslige bygherrer. I den nye ordning forankres konsulenterne hos Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der gennemfører et introforløb for konsulenterne og sørger for løbende kompetenceudvikling og faglig sparring. Dette sker både for at sikre professionalisme og ensartethed i rådgivningen og erfaringsudveksling og vidensopsamling på tværs af de statslige bygherrer. 


Når en udsmykningssag skal påbegyndes, ansætter de statslige bygherrer den konsulent fra puljen, der bedst matcher det konkrete projekt. Dette giver ordningen en større fleksibilitet og en bedre udnyttelse af kompetencerne i puljen end den hidtidige praksis.

Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst,
siger om baggrunden for den nye ordning:

”Der har længe været behov for en større gennemsigtighed i, hvordan Statens Kunstfond uddelegerer sit ansvar for rådgivning af statslige bygherrer og til hvem. Samtidig har de statslige bygherrer efterspurgt mere fokus på de særlige kompetencer, man skal have som kunstkonsulent. Og endelig har vi kunnet mærke et stigende behov for en samlet registrering og formidling af den kunst, der realiseres i det statslige byggeri. 

Når de statslige bygherrer via lovgivningen er forpligtet til at afsætte penge til kunst, synes vi også, at det er vigtigt at skabe et samlet overblik over, hvad vi som borgere får for pengene, og fortælle om værdien af kunsten i det statslige byggeri. I dag ligger den opgave hos den enkelte bygherre og bliver prioriteret meget forskelligt.”

Kunstcirkulæret

Det er ”Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.” (1983/2004), der sikrer, at borgere overalt i Danmark møder kunst i det statslige byggeri. Ifølge cirkulæret skal de statslige bygherrer afsætte 1,5 % af et byggeris håndværkerudgifter ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning, når håndværkerudgifterne overstiger 1 mio. kr. Bygherrerne er samtidig forpligtede til at indhente kunstfaglig rådgivning hos Statens Kunstfond, før der træffes beslutning om, hvorvidt eller hvordan et byggeri skal udsmykkes. Det er denne opgave, som kunstfonden uddelegerer til kunstkonsulenter.

I perioden 2014-16 var Kunstcirkulæret årsagen til, at der blev realiseret 44 kunstværker under Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og andre statslige bygherrer. Den årlige sum til kunstnerisk udsmykning under cirkulæret var i perioden 2014-16 i gennemsnit ca. 12,5 mio. kr.