0
0
Back to All Events

OPEN CALL "THE FINAL EXHIBITION 2"


 • The Final Exhibition, København (map)
finalexhibition-1.jpg

Pressemeddelelse, januar 2019

Kære kunstkolleger. Nedskæringerne i kultursektoren er ikke blevet mindre, siden vi sås sidst. Senest har diskussionen om kunstnerlønnen sat fokus på kunstneres prekære arbejdsforhold. Derfor inviterer vi nu til The Final Exhibition igen, så vi kan samles og skabe dialog med vores værker.

Den første udstilling fandt sted i august 2017 og startede i forbindelse med nedskæringer på kunstakademierne i Danmark og de to lukningstruede kunstakademier, Kunsthögskolan Malmö og Det Fynske Kunstakademi. Over 100 kunstnere/studerende deltog, som del af et ucensureret open call. “The Final Exhibition” spillede på billedet af en tyndslidt økonomi og en sidste kraftanstrengelse fra kunstnerne.

Vi ønsker gennem udstillingen at skabe dialog kunstnere imellem og skabe grobund for fremadrettet samarbejde. Udstillingen er en mulighed for at møde kollegaer på tværs af landsdele og kunstneriske udtryk. Vi vil skabe et rum, hvor etablerede såvel som nyligt uddannede og studerende kan udstille side om side. Vi har sat nogle rammer for udstillingen, men samtidig skal den ses som et oplæg, hvor i også er meget velkomne til at byde ind med idéer og tiltag, alt efter hvor meget i ønsker at engagere jer i den del.

Udstillingen er ucensureret, vi har dog enkelte krav:

 • Du skal være billedkunstner eller arbejde professionelt med faget.

 • Du skal tilmelde dig udstilling inden d. 20. januar, via linket nedenfor.

 • Du skal sende info om dit bidrag til udstillingen senest d. 1. marts, via linket nedenfor.

Dit/jeres værk behøver ikke omhandle eller tage udgangspunkt i kunstnerens arbejdsforhold, og vi sætter ingen andre krav til tematikken i værket. Udstillingen finder sted i uge 21 , da vi sigter efter at komme med som en del af CPH Art Week. Vi er i kontakt med dem, og afventer afklaring. Det samme gælder for lokaler. Vi er på nuværende tidspunkt i dialog med ATP og har fået lov til at udstille i en af deres bygninger ligesom sidst. Vi har fået tilsendt 3 muligheder, det er dog ikke op til os, hvilket sted det bliver:

 • Enten H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København.

 • Eller Axel Towers, Axeltorv 2, 1609.

 • Eller Amaliegade 43, 1256 København.

Udstillingen er arrangeret på frivillig basis, og vi kan kun tilbyde et rum at udstille i. På nuværende tidspunkt er der ingen penge. Under vores sidste udstilling var der dog flere af kunstnerne, der solgte værker til Statens Kunstfond. Vi der arrangerer udstillingen, får heller ikke nogen profit.

Hvem er vi?
Vi er billedkunstnerne: Svend Bager, Emil Linnet, Pernille Kragh, Filip Vest og Lea Momberg. Tilsammen er vi en gruppe kunstnere, som prøver at skabe en scene for ny dansk kunst. På samme tid prøver vi at skabe en dialog med den mere etablerede kunstverden.

Håber du/I har lyst til at deltage.

Mange hilsner,
Arrangørgruppen.


English:

Dear art colleagues.

The cuts in the cultural sector have not decreased since we last met. Recently, the discussion about artist wages has focused on artists' precarious working conditions. In that light, we are now inviting you to “The Final Exhibition” again so that we can gather and create a dialogue with our works.

The first exhibition took place in August 2017 and started in connection to cuts in the art academies in Denmark and the two art academies: Malmö Art Academy and Funen Art Academy who were facing closure. Over 100 artists and students participated as part of an uncensored open call. The title “The Final Exhibition” played on the image of a strained economy and a last great effort from the artists.

Through the exhibition, we want to create a dialogue among artists and provide a breeding ground for future collaboration. The exhibition is an opportunity to meet colleagues coming from different countries and representing different artistic expressions. We want to create a room where established artists as well as newly educated artists and art students can exhibit side by side. We have provided a framework for the exhibition, but it should only be seen as a proposal, where you are more than welcome to bring your ideas, depending on how much you want to engage in the exhibition as a whole.

The exhibition is uncensored, but we have a few requirements:

 • You must be a visual artist or work professionally with the subject.

 • You must sign up before the 20th of January via the link below.

 • You must send information about your contribution by the 1st of March via the link below.

Your work doesn’t have to deal with the theme of artists’ working conditions. You are free to make work about any subject you'd like. The exhibition will take place in week 21, as we aim to become part of the CPH Art Week. We are in contact with them and are awaiting clarification. The same goes for the premises. We are currently in dialogue with ATP and have like last time been allowed to exhibit in one of their buildings. We have received 3 options, but the final decision is not ours:

 • Either H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 Copenhagen.

 • Or Axel Towers, Axeltorv 2, 1609.

 • Or Amaliegade 43, 1256 Copenhagen.

The exhibition is organized on a voluntary basis, and we can only offer a room to exhibit in. Presently there is no money. During our last exhibition, however, there were several of the artists who sold works to The Danish Art Foundation. We, the organizers of the exhibition, do not get any profit either.

Who are we?
We are the visual artists: Svend Bager, Emil Linnet, Pernille Kragh, Filip Vest and Lea Momberg. Together we are a group of artists who try to create a scene for new Danish art. At the same time, we are aiming to create a dialogue with the more established art world.

Hope you want to participate.

Yours sincerely,
the organizer group.