0
0
Back to All Events

TRINE SØNDERGAARD "NEARER THE TIME"


  • Martin Asbæk Gallery, København Bredgade 23 København, 1260 Denmark (map)
Trine Søndergaard “Nearer the Time.”

Trine Søndergaard “Nearer the Time.”

Pressemeddelelse, december 2018

Det er med glæde, at Martin Asbæk Gallery kan præsentere Nearer the Time af den danske kunstner Trine Søndergaard. Udstillingen består af 3 serier nye fotografier, der individuelt og i forening undersøger temaer som moderskab, identitet, slægtsskab og forgængelighed.

I serien Callus – latinsk for ”hård hud” og betegnelsen for det beskyttende arvæv, træer danner, når de såres – ser vi en række store fotografier af beskadigede trærødder, der ligger blotlagte og i helingsproces. Med deres organiske former og forløb kan de betragtes som billedliggørelser af eksistensens forunderligt modsætningsfyldte og kontinuerligt skiftende natur; hvordan livet slår knuder, folder sig ind og ud, vrider og flytter sig, åbner og heler sår. Som brudstykker af naturen står røddernes tids- og stedsmæssige forankring ikke til forhandling, men i fotografierne er de berøvet deres kontekst og står nu som isolerede, svævende og iscenesatte objekter forstørret til kropslig skala. Varsomt åbner de sig fra et ukendt sted og inviterer os til at udforske en på én gang meget nær og fjern verden – eller et andet lag af virkeligheden.

En serie tyste portrætter af en ung kvindefigur balancerer på samme måde på grænsen mellem det åbne og det lukkede. Hun viser kun delvist sit ansigt, akkurat nok til at gøre os nysgerrige, men hænderne beskytter og afskærmer hende fra omverdenen og en blikmæssig udveksling med beskueren forhindres. Portrætterne af den anonyme pige – som ikke er barn, men endnu heller ikke voksen – står som fastfrosne fragmenter i en gådefuld fortælling uden tid og sted. I samspil med træknuderne ledes tankerne hen på det møde mellem simplicitet og kompleksitet, lethed og lidelse, alt liv er gjort af. I udstillingens tredje del undersøger Trine Søndergaard, hvordan vi bærer vores slægtshistorie med os og hvordan det nedarvede præger os. I en art stamtræsophængning finder vi en række portrætter af forskellige generationer i en for betragteren ukendt familie. Figurerne har alle lukkede øjne og fremstår i deres farveløshed som buster; skulpturer hvis historie kan spores tilbage til antikken. På hvilke måder influerer vores ophav og familier – med alle deres historier, erfaringer og adfærdsmønstre – på godt og ondt på det menneske, vi bliver til?

Trine Søndergaard (f. 1972 i Grenaa, Danmark) bor og arbejder i København. Hendes arbejde er præget af en præcision og sensibilitet, der eksisterer sideløbende med en undersøgelse af fotografiet som medie og dets grænser. Internationalt anderkendt for sit tyste og kraftfulde billedsprog og modtager af blandt andet den tyske Albert Renger-Patzsch Prize og Statens Kunstfonds arbejdslegat. Trine Søndergaard har udstillet solo- og i gruppeudstillinger verden rundt og er repræsenteret i en lang række internationale museumssamlinger, herunder Museum of Fine Arts Houston, USA; MUSAC, Spanien; Göteborg Museum of Art, Sverige; Nasjonalmuseet, Norge; The Israel Museum, Israel; Maison Européenne de la Photographie, Frankrig, MuMa-Le Havre, Frankrig; samt AROS, Danmark, og Det Nationale Fotomuseum, Danmark. Repræsenteret af Martin Asbæk Gallery, København, og Bruce Silverstein Gallery, New York.

Fernisering: Fredag d. 11. januar, kl. 16-18 | Facebook event
Udstillingsperiode: 11. januar - 9. februar 2019.
Åbningstider: Tirs-fre: kl. 11-18, lør: kl. 11-16.


English

Press Release, December 2018

It is with great pleasure that Martin Asbæk Gallery can present Nearer the Time by the Danish artist Trine Søndergaard. The exhibition consists of 3 series of new photographs which, individually and in combination, explore themes such as motherhood, identity, kinship and mortality.

In the series Callus – Latin for ‘hard skin’ and a term for the protective scar tissue formed by trees when they are wounded – we see a number of large photographs of damaged tree roots lying exposed and in the healing process. With their organic forms and processes they can be regarded as visualizations of the strangely contrastful and continu­ously changing nature of existence; how life ties itself in knots, expands and contracts, twists and dislocates, opens and heals wounds. As fragments of nature the temporal and spatial anchoring of the roots is not negotiable, but in the photographs they have been detached from their original context and now stand as isolated, floating, staged objects enlarged to the scale of the body. Cautiously they open up from an unknown place and invite us to explore an at once very close and remote world – or another layer of reality.

A series of silent portraits of a young female figure balances in the same way on the borderline between the open and the closed. She only partially shows her face, just enough to make us curious, but her hands protect and screen her from the surrounding world and an exchange of gazes with the viewer is prevented. The portraits of the ano­nymous girl – who is not a child but not an adult either – stand as frozen fragments in an enigmatic narrative beyond time and place. In an interplay with the knotted tree roots our thoughts are directed towards the encounter between simplicity and complexity, ease and suffering of which all life is made. In the third part of the exhibition Trine Søndergaard explores how we carry our family history with us and how heredity affects us. In a kind of family-tree hanging we find a succession of portraits of different generations of a family unknown to the viewer. All the figures have closed eyes and in their colourlessness look like busts: sculptures whose history can be traced back to antiquity. In what ways do our origins and families – with all their stories, experiences and patterns of behaviour – influence for better or for worse the human beings we become?

Trine Søndergaard (b. 1972 in Grenaa, Denmark) lives and works in Copenhagen. Her work is typified by a precision and sensibility that exist side by side with an investigation of photography as a medium and its limits. Internationally acknowledged for her quiet, power­­ful imagery and winner of among other awards the German Albert Renger-Patzsch Prize and the three-year working grant of the Danish Arts Foundation, Trine Søndergaard has exhibited solo and in group exhibitions all over the world and is represented in many international museum collections, including the Museum of Fine Arts Houston, USA; MUSAC, Spain; the Gothenburg Museum of Art, Sweden; the National Museum, Norway; The Israel Museum, Israel; Maison Européenne de la Photographie, France; MuMa-Le Havre, France; as well as AROS, Denmark, and The National Museum of Photography, Denmark. Represented by Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, and the Bruce Silverstein Gallery, New York.

Opening: Friday the 11th of January, 4-6pm | Facebook event
Exhibition period: 11th of January - 9th of February 2019.
Opening hours: Tues-Fri: 11am-6pm, Sat: 11am-4pm.

Earlier Event: January 11
KRISTINE KEMP "STRATA"
Later Event: January 11
MARIA MEINILD "A HUM"