0
0
Back to All Events

LONE HAUGAARD MADSEN "RUM#356"


  • Kunstscenen, København Tagensvej 147 København, 2400 Denmark (map)
51567797_549007498909333_5247131583831343104_o.jpg

Pressemeddelelse, februar 2019

Lone Haugaard Madsen har til denne udstilling støbt et lille stykke af græsplænen foran Kunstscenen og flyttet rum-fragmentet over i den åbne hvide kube, som Kunstscenen forestiller. Det er en tilsyneladende simpel og direkte mikro-gestus, hvor der for eksempel er brugt meget lidt tid på at modellere eller forme værket, som dannes af sin egen tilblivelse. Men netop derfor indeholder det også en række spørgsmål om, hvad et kunstrum er og hvordan betydning bliver til. Kombinationen af materiel handling og konceptuelle spørgsmål kendetegner alle Lones værker gennem årene. Men det er måske sat på spidsen her, hvor kunstrammen er mindre defineret på forhånd og grænsen mellem kunst og ikkekunst er ret flydende.

Men hvad vil det egentlig sige at støbe et hul i jorden? Først og fremmest er det måske en måde at gøre noget umiddelbart overset synligt som noget at tænke over og se fra et andet perspektiv? Det er også en billedgørelse eller forvandling af en bulet topografi, som ellers ændrer sig dag for dag, til et slags monument – en fiksering af tilfældighed og tid? Jord i sig selv er jo fundamental for alt liv og atmosfære: som medie for plantevækst, beholder for vand og et væld af organismer og mineraler. På den måde både ingenting og alt? Det er også et konkret grundlag for Kunstscenens arkitektur, som her placeres inde i arkitekturen, og himmel og jord vendes om.

Fernisering: Lørdag d. 9. februar, kl. 14-16 | Facebook event
Udstillingsperiode: 9. februar - 2. marts 2019.
Åbningstider: Gratis entré 24/7.


English

Press Release, February 2019

For this exhibition Lone Haugaard Madsen has cast a small section of the lawn in front of Kunstscenen and transferred the resulting space-fragment to the open white cube. It is a seemingly simple and direct gesture, where the work's form is determined by the process more than by the artists' hand. But the simplicity of the action is relating to a complexity of questions about what a public art space is and how meaning is produced. The combination of materials act and conceptual questions is characteristic of all of LHM's works. Somehow the questioning is here pushed to the extremes because the art frame is less defined in advance and the line between art and nonart is constantly moving.

But what is the meaning of casting a hole in the ground? To begin with it brings something normally neglected or inconsequential into focus, as something to think about and look at from a new perspective? It is also a way of turning an uneven topographical surface that changes day by day into a kind of monument – a fixation of chance and time? Soil in itself is fundamental for all life and for the atmosphere: as a medium for plant growth, as a container for water, micro-organisms and minerals. At the same time nothing and everything? More pragmatically it is a basis for Kunstscenen's construction, that here – as a negative space – is placed within the architecture, and heaven and earth is turned upside down.

Opening: Saturday the 9th of February, 2-4pm | Facebook event
Exhibition period: 9th of February - 2nd of March.
Opening hours: Free entrance 24/7.