0
0
Back to All Events

DET FYNSKE KUNSTAKADEMIS 3. ÅRSUDSTILLING 2019 "THE SUN WATCHES THE SUN"


 • Kongensgade 15, Odense Kongensgade 15 Odense, 5000 Denmark (map)
Grafisk design: Funch Studio.

Grafisk design: Funch Studio.

Pressemeddelelse, juni 2019

Bag glasfacaden ud mod Kongensgade præsenterer syv unge kunstnere fra Det Fynske Kunstakademi deres tredjeårsudstilling The Sun Watches The Sun.

Tredjeårsudstillingen markerer, traditionen tro, afslutningen på de studerendes tre-årige grunduddannelse, og dermed tre års kunstnerisk arbejde. I år er de studerende imidlertid rykket ud af akademiet og ind i et butikslokale i midtbyen, hvilket fremhæver udstillingen som ikke blot en formel højtidelighed, men en afspejling af en politisk og kunstnerisk samtid. The Sun Watches The Sun skildrer syv individuelle fortællinger fra begyndelsen på en kollektiv, kunstnerisk rejse i en tid kendetegnet af national protektionisme, klima- og kønsoprør, ubåde, gummibåde, SoMe og MeToo.

En ny begyndelse i enhver gentagelse
Endnu et år, endnu en tredjeårsudstilling – endnu en tale, endnu en kuratortekst. The Sun Watches The Sun er en samtidig omfavnelse og afvisning af repetitionen, traditionen og nostalgien. De studerende udstiller deres værker i et butikslokale og taler direkte ind i en forbrugskultur og værdikamp, hvorfra de implicit kan sætte spørgsmålstegn ved relationen mellem værk og beskuer, og mellem kunstner og samfund.

De syv tredjeårsstuderendes arbejder spænder bredt over skulptur, maleri, lyd, fotografi og fundne objekter, og udgør samlet set et spændende udsnit af medier og metoder. Fælles for de udstillende kunstnere er ikke desto mindre brugen af det fysiske materiale, det hjemlige, det sanselige og det intime rum som udgangspunkt for betragtninger om menneskets møde med verden. Emner som afsavn, fremmedgørelse, svind, nostalgi og krop tegner et billede på de eksistentielle forskydninger og modsætningsforhold som præger, hvad det vil sige at være et ungt menneske, og ung kunstner, lige nu.

Titlen The Sun Watches The Sun stammer den serbiske forfatter og poet Dejan Stojanovics verssamling af samme navn. Stojanovic reflekterer over uendelighedens ubærlighed som genstand for menneskelig erkendelse, og ser dermed en ny begyndelse i enhver gentagelse.

Kunstnere: Joakim Hyldebrandt, Thomas Klein, Phoebe Law, Signe Rohardt Lund, Samara Sallam, Ida Dorthea Thorrud og Alberte Westergaard. Kurator: Nanna Balslev Strøjer.

Fernisering: Fredag d. 14. juni, kl. 16-19 | Facebook event
Kl. 17.00: Velkommen og tale ved kurator Nanna Balslev Strøjer.
Kl. 17.30-19.00: Performance ved Phoebe Law.
Udstillingsperiode: 14. juni - 25. juni 2019.
Udstillingen er en del af Kunstdag Odense.

Åbningstider:

 • Lørdag d. 15. juni, kl. 12-16.

 • Mandag d. 17. - fredag d. 21. juni, kl 14-18.

 • Lørdag d. 22. - søndag d. 23. juni, kl 12-16.

 • Mandag d. 24. juni, kl. 10-15.

 • Tirsdag d. 25. juni, kl 14-18.


English

Press Release, June 2019

Behind the glass facade facing Kongensgade in Odense, seven young artists from Funen Art Academy present their third year exhibition The Sun Watches The Sun.

True to tradition, the third year exhibition marks the completion of the students’ three-year basic training and thereby three years of artistic work. This year however, the students have moved out of the Academy and into a midt town shop space, heightening the exhibition as not only a formal celebration but a reflection of a political and artistic contemporary. The Sun Watches The Sun portrays seven individual stories from the beginning of a collective, artistic journey in a time characterised by national protectionism, climate and gender revolt, submarines, rubber boats, SoMe and MeToo.

A new beginning in every repetition
Another year, another 3rd year exhibition – another speech, another curator’s text. The Sun Watches The Sun is a simultaneous embracement and rejection of repetition, tradition and nostalgia. The artists are presenting their work in a shop, implicitly questioning the relation between work and viewer, between artist and society. The seven third-year students’ work span broadly from sculpture to painting, over sound, photography and found objects, and represent an exciting section of media and methods. A common trait for the exhibiting artists is however, the use of physical material, the domestic, the sensual and intimate space as foundation for observations on man’s meeting with the world. Themes of deprivation, alienation, waste, nostalgia and body draws an image of the existential displacements and contradictions shaping what it means to be a young person, and young artist, in this very moment.

The title The Sun watches The Sun stems from the Serbian writer and poet Dejan Stojanovic’s collection of verses by the same name. Stojanovic reflects on how the strain of eternity is instrumental for human cognition, and thereby sees a new beginning in every repetition.

Artists: Joakim Hyldebrandt, Thomas Klein, Phoebe Law, Signe Rohardt Lund, Samara Sallam, Ida Dorthea Thorrud and Alberte Westergaard. Curator: Nanna Balslev Strøjer.

Opening: Friday the 14th of June, 4-7pm | Facebook event
5pm: Welcome and speech by curator Nanna Balslev Strøjer
5.30-7pm: Performance by Phoebe Law.
Exhibition period: 14th of June - 25th of June 2019.
The exhibition is part of ‘Kunstdag Odense’.

Opening hours::

 • Saturday June 15, 12-4pm.

 • Monday June 17 - Friday June 21, 2pm-6pm.

 • Saturday June 22 - Sunday June 23, 12-4pm.

 • Monday June 24, 10am-3pm.

 • Tuesday June 25, 2pm-6pm.