0
0
Back to All Events

ANDREAS ALBRECTSEN "HOW TO MOVE FORWARD?"


  • Galleri Tom Christoffersen, København Skindergade 5 København, 1159 Denmark (map)
Andreas Albrectsen: Untitled (rainbow-slime-82), 2018 (detail). Graphite, carbon and pigment on cotton paper, 36 x 55 cm.

Andreas Albrectsen: Untitled (rainbow-slime-82), 2018 (detail). Graphite, carbon and pigment on cotton paper, 36 x 55 cm.

Pressemeddelelse, maj 2018

Big Brother Brasilien, Hurricane Irma, The Truman Show og DIY slim: så forskellige motiver udgør Andreas Albrectsens sirlige og minutiøse værker i kul, blyant og pigmentstøv. Forlæggene til værkerne har Albrectsen fundet i Googles billedsøgnigsværktøj ud fra virksomhedens egen Year in Search 2017: en statistik over de mest søgte spørgsmål, mennesker, film osv. Med andre ord en slags statistik over de tematikker, som flest mennesker på verdensplan går til internetgigantens søgefelt med. I den næsten tragikomiske forskellighed peger Albrectsen på den samtid, vi lever i: hvordan vi forbruger og søger, bekymres og underholdes – som individer og som menneskehed.

”Det private er politisk” lød det engang. ”Det private er marketing” siger de måske hos Google. Men i Albrectsens værker er der noget andet på færde, for her tages massesøgningerne tilbage i det intime rum, som tegningerne skaber, og hvor spørgsmål som ”How to move forward?” måske i første omgang opstod i. I remedieringen fra nyhedsmediernes og underholdningsbranchens billedstrømme til tegningens autencitet og originalitet sker der et kort ophold i accelerationen af tid, søgninger, penge, underholdning. Her er tegningen et redskab til at ”se” med – en anden måde at se på end pegefingerens scrolling på musen eller tommelfingerens scrolling på telefonen.

Og netop det at ”se” – og indimellem at ”overse”, at glemme – er en gennemgående tematik i Albrectsens praksis, der ofte cirkulerer omkring tematikker som erindring og forholdet mellem historie og samtid samt de betydningsforskydelser som billeder i bedste Kuleshov-stil kan skabe i beskuerens bevidsthed.

Værkerne i ”How To Move Forward” er på mange måder endnu et lag i den overvågningskultur som Google repræsenterer. Det er en partiel kortlægning af overvågningen selv, et fragmenteret overblik over de globalt mest presserende spørgsmål, et slags kig ind i menneskehedens underbevidsthed. For hvad er det, der interesserer en menneskehed? Hvad forbliver i glemslen? Sigmund Freud udgav i 1930 Das Unbehagen in der Kultur (På dansk Kulturens byrde), hvori han beskrev alt det, der ikke er plads til i et velfungerende samfund, hvilket lidt forsimplet kan koges ned til det individuelle menneskes lykke. Der er med andre ord, hvis man følger Freud, et misforhold mellem individet og samfundet. Så hvad er det for et forhold mellem individet og samfundet, der kommer til syne i Albrectsens værker? Er der tale om en overvågning af det enkelte menneske – som de to delvist anonymiserede personer på en uredt seng – der i sidste ende er med til at opretholde et samfund, der kun kan fungere når alle overvåger alle? Eller kan samfundet netop ikke fungere, når det enkelte menneske får lov til at hengive sig til søgemaskinens hurtige belønninger.

Spørgsmålstegnet i udstillingstitlen ”How to move forward?” er ikke uvæsentligt. Tværtimod er det i netop spørgsmålstegnet, at værkerne tager form. For udstillingen er ikke en ”how to” guide; det er et åbent spørgsmål: hvordan? Hvorhen? Hvorfra? Albrectsens værker giver ikke svar, snarere arbejder de, kan man sige, inden for rammen af spørgsmålstegnet: de viser brudfladerne, der ligger i søgemaskinernes orakelsvar, i bruddet mellem krise og underholdning, virkelighed og fantasi. Og måske er det netop i det spørgende rum, i den mulighed for kritisk tænkning, som Albrectsens værker skaber, at der kan skabes et alternativ til de endeløse søgninger. Det er ikke et alternativ uden spørgsmål, men et alternativ med andre spørgsmål. – Anna Vestergaard Jørgensen.

Andreas Albrectsen (f. 1986, Kbh) Uddannet fra Gerrit Rietveld Academie 2011 og Malmø Kunstakademi 2013. Seneste udstillinger tæller: Art History Collection, Parts Project, Haag, 2017. Auto Strata, Galleri Arnstedt Östra karup, 2016. Paramnesia, Galleri Tom Christoffersen, 2015. The Hot Show, Galleri Nicolai Wallner, 2015. Understrøm - ung nordisk Kunst, ARoS, 2014. 24 Spaces - a cacaphony, Malmö konsthall, 2013. Species of Space, Skissernas museum, 2013.

Kommende solo 2018: Art on Paper, BOZAR - Centre of Fine Arts, Bruxelles.

Åbning: Fredag d. 1. juni, 2018, kl. 17-19.
Udstillingsperiode: d. 2. juni - 30. juni, 2018.

Andreas Albrectsen: Untitled (2018-5-9.2.30 PM), 2018. Graphite, carbon on cotton paper, 36 x 55 cm.

Andreas Albrectsen: Untitled (2018-5-9.2.30 PM), 2018. Graphite, carbon on cotton paper, 36 x 55 cm.

English

Big Brother Brazil, Hurricane Irma, the Truman Show, and DIY slim: the motifs of Andreas Albrectsen’s meticulous works in carbon, pencil, and pigment powder range widely. Albrectsen found the inspiration for his works in Google’s image search tool based on the company’s own Year in Search 2017: statistics on the issues, people, films, etc. most frequently searched for. In other words, a kind of statistical evidence of the themes most often entered in the search field of the Internet giant. In all their almost tragicomic diversity, Albrectsen’s works directly address our times: how we consume and search, are worried and entertained – as individuals and as humankind.

’Privacy is political’ people used to say. ’Privacy is marketing’ they probably say at Google. But in Albrectsen’s work, something else is afoot: the mass searches are brought back to the intimate sphere created by the drawings and where questions such as ‘How to move forward?’ perhaps first emerged. In the remediation of the image flows from the news media and the entertainment industry to the authenticity and originality of the drawing, there is a short break from the acceleration of time, searches, money, entertainment. Here the drawing becomes a tool with which to ’look’ – different from scrolling using your index finger on the mouse or, in the case of the phone, your thumb.

And this ’looking’ – and sometimes ’overlooking’, forgetting – is a general theme in Albrectsen’s practice, which often circles around themes such as memory and the relationship between history and the contemporaneous as well as the shift in meaning which images, in proper Kuleshov style, are capable of producing in the mind of the viewer.

The works in How To Move Forward? constitute in many ways yet another layer of the surveillance culture represented by Google. It is a partial mapping of the surveillance itself, a fragmented overview of the most pressing issues in a global context, a kind of glimpse of the subconscious of humankind. For what exactly fascinates humankind? What remains forgotten? In 1930, Sigmund Freud published Das Unbehagen in der Kultur (in English: Civilization and Its Discontents) where he described everything that a well-functioning society is unable to deliver, which, in simple terms, can be boiled down to the happiness of the individual. In other words, if you go along with Freud, there is a disparity between the individual and society. What, then, is the relationship that emerges between the individual and society in Albrectsen’s works? Is it the surveillance of the individual – like the two partly anonymised people in an unmade bed – which ultimately contributes to sustaining a society that only functions when everyone is watching everyone else? Or is it the case that society will not function when individuals are allowed to abandon themselves to the quick fixes provided by search engines?

The question mark in the exhibition title How To Move Forward? is nothing if not significant. For it is in the very question mark that the works come together. The exhibition is not a ’how to’ guide; it is an open question: How? Where? Whence? Albrectsen’s works do not provide the answers; instead it could be argued that they are working within the context of the question mark: they expose the flaws of the oracle replies offered by the search engines and the blurry boundary between crisis and entertainment, reality and fantasy. Perhaps it is precisely in this questioning space, in the opportunity for critical reflection created by Albrectsen’s works that an alternative to the endless searches can be found. It is not an alternative with no questions asked, but an alternative asking different questions.

– Anna Vestergaard Jørgensen.

Andreas Albrectsen (b.1986, Cph) Educated at Gerrit Rietveld Academie, 2011, and Malmö Art Academy, 2013. Recent exhibitions: Art History Collection, Parts Project, The Hague, 2017. Auto Strata, Galleri Arnstedt Östra Karup, 2016. Paramnesia, Galleri Tom Christoffersen, 2015. The Hot Show, Galleri Nicolai Wallner, 2015. Understrøm - ung nordisk Kunst, ARoS, 2014. 24 Spaces – a Cacophony, Malmö Konsthall, 2013. Species of Space, Skissernas Museum, 2013.

Upcoming solo exhibition, 2018: Art on Paper, BOZAR – Centre of Fine Arts, Brussels.

Opening: Friday 1.6 2018, 5-7pm.
Duration: 2.6 - 30.6 2018.

Andreas Albrectsen: Untitled (2018-03-05. 10.10.33 AM), 2018. Carbon, Graphite on cotton paper, 36 x 55 cm.

Andreas Albrectsen: Untitled (2018-03-05. 10.10.33 AM), 2018. Carbon, Graphite on cotton paper, 36 x 55 cm.

Earlier Event: June 1
GRUPPEUDSTILLING "CAST AWAY"
Later Event: June 1
FOS "/ˈpalIm(p)sɛst/"