NEJ, DET. KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI ER IKKE DØDT

I fredags, d. 13. oktober, skete der noget, som rystede kunstscenen. Under overskriften “Det Kgl. Danske Kunstakademi (1754-2017)” blev oplysninger fra en, på daværende tidspunkt, ikke-publiceret rapport lækket, men trods dommedags-retorikken er kunstakademiet altså ikke dødt, og det bør det absolut heller ikke.

Vi skruer lige tiden lidt tilbage. I foråret bad Kulturminister Mette Bock (LA) Det Rytmiske Musikkonservatoriums rektor Henrik Sveidahl om at lave en analyse af Kulturministeriets uddannelser (Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Rytmiske Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole, Den Danske Filmskole, Forfatterskolen, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi) og komme med en række anbefalinger til, hvordan man bl.a. bedst muligt fremtidssikrer institutionerne. Rapporten var sat til at udkomme på et senere tidspunkt i oktober, men i fredags skete der noget, der fremskyndede processen. Prorektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Martin Erik Andersen valgte nemlig at offentliggøre brudstykker fra rapporten samt sin egen opsummering af analysens konklusion.

I artiklen “Det Kgl. Danske Kunstakademi (1754-2017)” på Kunstkritikk kunne man så læse om “vidtgående forslag”, “mareridtsscenarier” og om hvordan at Kulturministeriet har “kørt processen ekstremt lukket og usagligt”. Der var frygt i stemmen, apokalyptiske fornemmelser i luften og dårlig stemning på de sociale medier. Et hvidt banner med påskriften “R.I.P. Det Kgl. Danske Kunstakademi 1754-2017. Att: Kulturministeriet” blev rullet ud på kunstakademiets facade, og angsten for massefusion, nedlukninger og centralisering spredte sig som en steppebrand.

Anbefalinger til fremtiden
I dag er Henrik Sveidahls 111 siders rapport så udkommet, en smule før ellers planlagt. Efter en otte måneder lang proces med inddragelse af rektorer, personale, studerende og dimittender, samt besøg på en række udenlandske kunstuddannelser har Sveidahl overleveret sine anbefalinger til Kulturministeren. Kort sagt foreslår Sveidahl én af to af de følgende modeller, hvis de kunstneriske uddannelser skal kunne imødekomme fremtidens krav, opretholde det faglige niveau og de særegne eksisterende miljøer, samtidig med at der bliver sparet 2% på det samlede budget hvert år:

Scenarie 1: Der etableres to flerfaglige institutioner i hhv. Hovedstaden/Sjælland (med ca. 940 studerende ) og i Syddanmark/Midt- og Nordjylland (med ca. 835 studerende).

"Der etableres to flerfaglige institutioner i hhv. Hovedstaden/Sjælland (ca. 940 studerende) og i Syddanmark/Midt- og Nordjylland (ca. 835 studerende). De to institutioner samler de nuværende statslige og statsligt støttede institutioner og uddannelsessteder i de pågældende landsdele i en række afdelinger. De to institutioner har hver en ledelse med overordnet ansvar for strategi, resultater, drift og økonomi. Afdelingerne har en udstrakt grad af selvstyre og lokal teknisk-administrativ understøttelse i forhold til kerneopgaverne uddannelse, viden og kulturinstitution. Der etableres endvidere et tværinstitutionelt videncenter for skabende og udøvende kunst, som er fælles for de to institutioner. Centret får ansvaret for at koordinere opgaven med videnproduktion og for at opbygge grundlaget for uddannelse på ph.d.-niveau (third cycle) baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Centret får endvidere ansvar for fundraising i relation til udviklings- og forskningsprojekter. Centret bør om muligt etableres i samarbejde og samfinansiering med arkitekt- og designuddannelserne, som det deler fælles videngrundlag med (kunstnerisk udviklingsvirksomhed). Scenariets største ulemper er et manglende sektorstrategisk niveau, opløsningen af den nyligt fusionerede scenekunstskole i relativt små afdelinger, samt at institutionen i Syddanmark/Midt- og Nordjylland har en forholdsvis skæv intern balance mellem kunstområderne (store musikafdelinger og små afdelinger for billedkunst og scenekunst)."

Scenarie 2: Der etableres en national institution (ca. 1775 studerende).

"Der etableres en national institution (ca. 1775 studerende), som består af de syv nuværende statslige uddannelsesinstitutioner samt Forfatterskolen, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Den samlede institution har en overordnet ledelse med ansvar for strategi, resultater, drift og økonomi. De nuværende institutioner fungerer som skoler i den nationale institution og har en udstrakt grad af lokalt selvstyre og nærhed i administrationen i forhold til de uddannelsesmæssige kerneopgaver. De tre kunstakademier i København, Odense og Aarhus lægges dog sammen til et nationalt kunstakademi under den samlede institution. Der etableres inden for institutionen et fælles servicecenter med ansvar for at løse tværgående teknisk-administrative opgaver som fx budget og regnskab, HR og løn, IT, indkøb og udbud, bygningsdrift og -vedligeholdelse, generel studieadministration, SU, kvalitetssikring, administration i forbindelse med internationalisering m.v. Endvidere etableres der et fælles videncenter for skabende og udøvende kunst. Centret får ansvaret for at koordinere opgaven med videnproduktion og for at opbygge grundlaget for uddannelse på ph.d.-niveau (third cycle) baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Centret får endvidere ansvar for fundraising i relation til udviklings- og forskningsprojekter. Centret bør om muligt etableres i samarbejde og samfinansiering med arkitekt- og designuddannelserne, som det deler fælles videngrund- lag med (kunstnerisk udviklingsvirksomhed). Scenariets største udfordring er, hvorvidt en national institution vil lykkes med at balancere hensynet til det enkelte kunstområdes behov på den ene side og det samlede områdes behov på den anden. Endvidere kan det blive en væsentlig udfordring for den øverste ledelse at sikre sammenhængskraft og fælles identitet i en institution, der har så stor geografisk spredning."

Læs hele rapporten på Kulturministeriets hjemmeside.

Vi er i fuld gang med at læse analysen igennem, men et par spørgsmål var særligt presserende, så vi ringede til Sveidahl. "Går din anbefaling på, at skoler skal lukkes, at institutioner skal flytte eller slås sammen, eller at der skal optages færre elever?" Vi fik et klart nej fra Sveidahl. Idéen er derimod, at man frigør institutionerne fra tunge administrative opgaver, som måske bedre kan varetages i fællesskab, så de enkelte skoler kan fokusere på det vigtigste, nemlig den faglige undervisning.

Lad din stemme blive hørt
Det er vigtigt at huske, at rapporten blot rummer Sveidahls egne observationer, analyser og anbefalinger, og at politikerne nu (forhåbentligt i samarbejde med de forskellige institutioner), skal tage stilling til, hvad der nu skal ske. Mette Bock mødes med kulturordførerne d. 17. november, og derfra er opgaven så at finde den bedste løsning for de kunstneriske uddannelser.

I vores samtale med Sveidahl understregede han, at rapporten er et udtryk for hans egne anbefalinger, og at han håber, at de kan danne udgangspunkt for en god debat – han håber at andre også vil bidrage med deres idéer.

Kunstakademiet er altså ikke dødt, og det kommer heller ikke til at dø. Den rapport som er blevet udgivet i dag er ikke lov, men en opfordring til en nuanceret debat, med de kunstneriske uddannelsers bedste for øje. Sveidahl er kommet med sine observationer, og hvis vi skal sikre os, at politikerne træffer det rette valg, må alle os der føler for sagen også tage det alvorligt, reflektere og udtrykke vores holdninger, bekymringer og egne idéer.

Er du rektor, underviser, studerende eller dimittend på en af de kunstneriske uddannelser, beskæftiger du dig med kunst, eller er du blot bekymret for kunst- og kulturlivets ve og vel, så giv din holdning til kende - vi vil meget gerne høre fra dig enten i kommentarfeltet herunder eller på info@idoart.dk. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har idéer til, hvordan vi yderligere kan være med til at formidle de kunstneriske uddannelser og vigtigheden i dem.

Lad os bruge denne anledning til at få en konstruktiv, saglig og nuanceret debat om, hvad vi vil med de kunstneriske uddannelser – nu og i fremtiden.Forsidefoto: Fra Kunstakademiet.dk

Rikke Luna (f. 1988) og Matias Albæk-Falk (f. 1988) er stiftere af idoart.dk, og driver derudover formidlingsbureauet I DO ART Agency samt I DO ART Books.